Logistyka. Casebook | R. Śliwka, W. Rokicki, T. Lus

Logistyka. Casebook | R. Śliwka, W. Rokicki, T. Lus

W książce pt. „Logistyka. Casebook” zaprezentowano 8 projektów, które dowodzą, że optymalizacja procesów logistycznych pozytywnie wpływa na koszty i efektywność działania całego przedsiębiorstwa.

Logistyka bardzo często postrzegana jest przez właścicieli i najwyższe kierownictwo firm jako źródło niepotrzebnych kosztów. Jeśli jednak zaczniemy patrzeć na proces logistyczny jak na kompleksową całość (obejmującą produkcję, magazynowanie, zarządzanie zapasami, transport, obsługę klienta i in.) to okaże się, że jest to pole do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Optymalne procesy logistyczne mogą stać się miejscem, gdzie przedsiębiorstwo tworzy dla swoich klientów znaczącą i istotną wartość dodaną. Wartość ta może przejawiać się np. w zmniejszeniu kosztów dystrybucji, skróceniem czasu dostawy lub ograniczeniem odsetka reklamacji.

Streszczenie książki pt. "Logistyka. Casebook" autorstwa R. Śliwki, W. Rokickiego, T. Lusa

Jak zredukować koszty dystrybucji poprzez zwiększenie wypełnienia pojazdów

W pierwszym rozdziale książki omówiony został przypadek, w którym zmiana sposobu paletyzacji towarów wygenerował oszczędności rzędu 500.000 euro rocznie.

Firma z branży elektronicznej borykała się z problemem niskiego poziomu wypełnienia ciężarówek przewożących zapasy pomiędzy regionalnymi centrami dystrybucyjnymi. Jednym z głównych powodów takiej sytuacji był brak możliwości sztaplowania palet podczas transportu, wynikający z delikatności przewożonego towaru. Zastosowanie kartonowych narożników umożliwiło układanie palet jedna na drugiej, dzięki czemu poziom wypełnienia naczep wzrósł z 49 do 60%. Rozwiązanie z pozoru wydaje się banalne, ale jego wdrożenie poprzedzone było złożonym projektem badawczym, prowadzonym zgodnie z metodyką DMAIC.

Impuls do rozwoju, czyli jak usprawnić procesy magazynowe

Drugim analizowanym w książce pt. „Logistyka. Casebook” przypadkiem jest firma produkcyjna z branży stalowej. Po gruntownej analizie zaobserwowanych marnotrawstw występujących w produkcji i magazynowaniu, zdecydowano się na fizyczne oraz księgowe połączenie dwóch odrębnych magazynów. W efekcie osiągnięto:

  • Redukcję fizycznych ruchów pracowników magazynowych o 50%,
  • Obniżenie zapasu komponentów do produkcji o 19% przy jednoczesnym zachowaniu poziomu serwisu.

Uwolnione dzięki temu zasoby (pracownicy, sprzęt, powierzchnia produkcyjna) pozwoliły przedsiębiorstwu na uruchomienie dodatkowej linii montażowej dla nowego typu produktu.

Jak obniżyć poziom zapasów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu obsługi klienta

Zarządzanie zapasami zwykle jest grą o sumie zerowej: np. zwiększenie poziomu obsługi klienta wiąże się z podniesieniem poziomu zapasów (wzrostem kosztów), a zakup dużej partii towaru pozwala na uzyskanie niższej ceny, ale również podnosi poziom zapasów.

W analizowanym w rozdziale trzecim przykładzie autorzy zarekomendowali wdrożenie nowych zasad komunikacji i wzajemnego raportowania prac pomiędzy różnymi zespołami w firmie: produkcja <--> magazyn <--> sprzedaż. W efekcie – bez ponoszenia dodatkowych kosztów na sprzęt lub oprogramowanie – udało się zmniejszyć poziom zapasów w firmie o ponad 1/4, przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika obsługi klientów (OTIF) na poziomie 96%.

Jak zapanować nad procesem prognozowania w firmie

Celem gromadzenia zapasów jest zapewnienie ciągłej dostępności surowców, półproduktów, produktów i wyrobów gotowych w warunkach zmiennego popytu. Poziom zapasów wynika z opracowywanych prognoz, które z kolei uwzględniają oczekiwany popyt, strategię portfolio produktowego oraz logistykę materiałową.

W analizowanym w rozdziale 4. przedsiębiorstwie duża część prognoz okazywała się błędnych, ponieważ permanentnie odnotowywano braki towarów w magazynie lub ich nadmiar. Kluczem do rozwiązania tego problemu było przeszkolenie pracowników z działu prognozowania ze stosowania zaawansowanych metod statystycznych.

Jak udrożnić przepływ i zmniejszyć ilość materiału w dziale produkcji oraz zwiększyć produktywność magazynu

Przypadek omawiany w rozdziale 5. dowodzi, że projektując jakąkolwiek zmianę procesową w przedsiębiorstwie, szczególną uwagę należy zwrócić na integrację poszczególnych podprocesów i traktować je jako niepodzielną całość.

Zakładany efekt optymalizacji , w postaci skrócenia czasu transportu wewnętrznego surowców i produktów, został osiągnięty poprzez:

  • Zmianę systemu premiowania pracowników magazynu,
  • Modyfikację systemu WMS,
  • Zmianę sposobu pracy planistów,
  • Reorganizację hali magazynowej i produkcyjnej (ustawienie regałów, rozkład dróg transportowych, wykorzystywane urządzenia do składowania).

Zwinna organizacja i zmotywowani pracownicy, czyli jak usprawnić procesy i opracować system premiowy w środowisku projektowym

Szóste opisane case study skupia się wyłącznie na obszarze zasobów ludzkich. W analizowanej firmie budowlanej problemem był niejasny podział obowiązków, brak przejrzystości w działaniu i kontroli oraz rozbudowana administracja. Jednym z rozwiązań okazało się wdrożenie matrycy RACI, która sprawiła, że pracownicy mogli wziąć na siebie odpowiedzialność za efektywność procesów. W kwestii wynagrodzeń usunięto mechanizm karania i odbierania premii za przewinienia, a wprowadzono model nagradzania za pracę indywidualną i zespołową.

Jak zbudować kulturę Lean Management w obszarze planowania wysyłek

Rozdział siódmy bardzo szczegółowo opisuje działania jakie przeprowadzono w pewnej firmie w celu odzyskania kontroli nad poziomem kosztów transportu. Aby nie wchodzić zbytnio w szczegóły przytoczymy 2 wnioski, które stanowią kwintesencję tego fragmentu:

  • Usprawnienie procesów logistycznych nie wymaga wysokich inwestycji i wdrażania drogich technologii.
  • Warunkiem koniecznym przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian procesowych czy organizacyjnych w firmie konieczne jest stworzenie interdyscyplinarnego zespołu i zaangażowanie go w ich planowanie oraz przebieg.

Jak planować rozwój firmy na przykładzie uruchomienia nowego magazynu centralnego

Ostatni rozdział książki jest omówieniem najbardziej spektakularnego projektu z całej publikacji – przeniesienie całego magazynu przedsiębiorstwa do nowej lokalizacji. Autorzy prezentują jakie działania zostały podjęte na etapie planowania, a następnie już fizycznej przeprowadzki, których głównym założeniem było zachowanie ciągłości funkcjonowania magazynu.

Recenzja

Nie ma na świecie dwóch jednakowych przedsiębiorstw, nawet działających w tej samej branży. Dlatego też ciężko oczekiwać od publikacji typu case study podania na tacy rozwiązań gotowych do wdrożenia we własnym przedsiębiorstwie. Studia przypadków – w tym także książka pt. „Logistyka. Casebook” – powinny być traktowane raczej jako źródła inspiracji do zmian i pole wyjścia do dalszych poszukiwań. Biorąc to pod uwagę można uznać analizowaną pozycję za wartościową, ale kierowaną raczej do logistyków z dłuższym stażem w zawodzie.

O Autorach

Autorzy tej książki to osoby zawodowo zajmujące się doradztwem w zakresie: obniżania kosztów i podnoszenia poziomu obsługi klienta w logistyce; usprawniania procesów biznesowych i logistycznych oraz zarządzania projektami.

Gdzie kupić