Zarządzanie magazynem. Zapasy, WMS, Lean, Bezpieczeństwo

Zarządzanie magazynem. Zapasy, WMS, Lean, Bezpieczeństwo

Książka pt. „Zarządzanie magazynem. Zapasy, WMS, Lean, Bezpieczeństwo” to podręcznik optymalizacji procesów magazynowych za pomocą technik Lean i Kaizen.

Magazynowanie jest procesem niezbędnym niemal w każdym przedsiębiorstwie. Wynika to przede wszystkim z konieczności utrzymania ciągłości produkcji poprzez zabezpieczenie niezbędnych materiałów. Drugą przyczyną konieczności utrzymywania zapasów może być niepokrywanie się czasu produkcji towarów z czasem ich konsumpcji.

Jednakże – mimo, że magazynowanie jest procesem niezbędnym – jest jednocześnie pewną formą zamrożenia kapitału. Usprawnienie tego ogniwa w łańcuchu logistycznym, poprzez wyeliminowanie lub redukcję do minimum, może przyczynić się do wygenerowania znacznych oszczędności w przedsiębiorstwie, a tym samym do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Streszczenie książki pt. „Zarządzanie magazynem. Zapasy, WMS, Lean, Bezpieczeństwo”

Organizacja procesów magazynowych

Współczesne magazyny różnią się między sobą wieloma czynnikami (wielkością, funkcjami, lokalizacją, rodzajem składowanych towarów i in.), jednak ich podstawowe zadania zazwyczaj pozostają niezmienne. Do podstawowych etapów procesu magazynowania zalicza się:

 • Rozładunek towaru.
 • Ilościowa i jakościowa kontrola towarów przyjmowanych do magazynu.
 • Wprowadzenie przyjętych towarów do ewidencji systemowej.
 • Oznakowanie towarów (etykietami z opisem numerycznym/słownym; kodami kreskowymi; etykietami radiowymi RFID).
 • Składowanie towarów na magazynie.
 • Opracowanie harmonogramu wydań materiałów (wewnętrznych/zewnętrznych).
 • Wydawanie towarów z magazynu.

Do pozostałych, ale równie ważnych, zadań magazynu zalicza się:

 • Usuwanie towarów uszkodzonych (fizyczne oraz zdjęcie ze stanu magazynowego w systemie ewidencji).
 • Inwentaryzacja ciągła i okresowa – zliczanie towarów fizycznie znajdujących się w magazynie w celu zapewnienia poprawności danych w systemie informatycznym.
 • Kontrola wykorzystania przestrzeni magazynowej – bieżący monitoring wypełnienia magazynu, regałów i poszczególnych lokalizacji.

Przyjęcie dostawy do magazynu

W rozdziale 4. omawianej książki autorzy przedstawiają kilka sposobów na usprawnienie i przyspieszenie procesu przyjmowania towarów do magazynu. Pierwszym z nich są awizacje, polegające na zgłaszaniu przez dostawców propozycji daty i godziny dostawy zamówienia tak, aby po stronie zamawiającego istniała możliwość wcześniej rezerwacji rampy lub pola odkładczego. Kolejnym sposobem jest przesunięcie kontroli jakości dostawy z siedziby zamawiającego do dostawcy, zanim jeszcze towar opuści fabrykę. Trzecią z zaproponowanych metod jest zwiększenie przepływu informacji, na którą składa się przede wszystkim informatyzacja przepływu dokumentów i wyeliminowanie tradycyjnych, drukowanych dokumentów magazynowych.

Organizacja składowania

Optymalizacja składowania zapasów w magazynie to ciągłe poszukiwanie akceptowalnego kompromisu pomiędzy następującymi czynnikami:

 • Zmieszczenie jak największej ilości towaru na jak najmniejszej powierzchni,
 • Zapewnienie dobrego dostępu do składowanych ładunków,
 • Zagwarantowanie niezmienności parametrów jakościowych i ograniczenie strat ilościowych.
 • Wydawanie towarów z magazynu w jak najkrótszym i jednocześnie powtarzalnym czasie.

W obrocie magazynowym występuje kilka metod rozmieszczania ładunków w obszarze magazynu, przy czym nie sposób stwierdzić, który z nich jest najlepszy – wyboru należy dokonać w oparciu o analizę specyfiki własnego przedsiębiorstwa:

 • Metoda stałych miejsc składowania – odpowiednia w magazynach o liczbie indeksów nieprzekraczającej ok. 150 szt.
 • Metoda wolnych miejsc składowania – wymaga odpowiedniego sposobu znakowania miejsc składowania i ładunków oraz systemu WMS.
 • Metoda rozmieszczania wg częstotliwości wydawania – ładunki dzieli się na 3 grupy (metoda ABC / zasada Pareto). Towary najczęściej wydawane – z grupy A – składuje się najbliżej miejsc kompletacji.
 • Metoda rozmieszczania wg masy lub gabarytów jednostek ładunkowych.

Wydanie towaru do kolejnego ogniwa w łańcuchu, do sprzedaży lub na produkcję

Zasilanie linii produkcyjnej towarami z magazynu powinno odbywać się: bez opóźnień, bez nadwyżek, bez angażowania operatora produkcji oraz bez zbędnych formalności. Jedną z metod osiągnięcia takiej sytuacji modelowej – stojącej w opozycji do stosowanych powszechnie dziennych planów produkcji – jest samosterujący system sygnałów kanban: kart, sygnałów świetlnych lub sygnałów na urządzeniach elektronicznych. Pracownicy magazynu nie mają więc stałego dziennego schematu produkcji – ich zadania (kompletowany asortyment, miejsce dostawy) zmieniają się dynamicznie, wraz z bieżącym zapotrzebowaniem linii produkcyjnych.

Lean Manufacturing

W rozdziale piątym poruszone zostało zagadnienie Lean Manufacturing. Lean Manufacturing to filozofia zarządzania, która ma na celu skrócenie drogi od złożenia zamówienia do wysłania produktu klientowi dzięki eliminacji marnotrawstwa. Marnotrawstwo to z kolei każda czynność, która wymaga nakładów pracy, ale nie tworzy wartości produktu z punktu widzenia klienta.

Filozofia Lean wskazuje na siedem podstawowych marnotrawstw, z którymi borykają się przedsiębiorstwa: wszelkie formy nadprodukcji (w tym także produkcja na magazyn); nieprodukowanie na czas (opóźnienia); nadmierne transportowanie; długotrwałe poszukiwanie narzędzi i materiałów; nadzorowanie maszyny pracującej w trybie automatycznym oraz przerabianie tej samej informacji w wielu różnych miejscach.

Kaizen

Kaizen do podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, które podobnie jak opisywany wyżej Lean Manufacturing, został zapożyczony z firm japońskich. Jej podstawowym założeniem jest ciągła poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa na każdym jej szczeblu organizacyjnym.

BHP w magazynie

Druga połowa opisywanej tutaj książki dotyczy ściśle kwestii bezpiecznej pracy w obiektach magazynowych. Zawiera informacje dotyczące wymagań budowlanych i organizacyjnych dla budynków i pomieszczeń magazynów. Opisuje zasady transportu ręcznego i zmechanizowanego w magazynach. Kończy zaś opisem wymagań w kwestii ochrony przeciwpożarowej. Ze względu na zmienność obowiązującego prawodawstwa w tym zakresie, w niniejszym streszczeniu pominięto ww. fragmenty.

Recenzja

Zakres tematyczny książki pt. „Zarządzanie magazynem. Zapasy, WMS, Lean, Bezpieczeństwo” jest dosyć obszerny. Z jednej strony widzimy tu próbę scharakteryzowania nowoczesnych technik zarządzania magazynem, a z drugiej opis wymogów prawnych dot. eksploatacji urządzeń do składowania. Tak szeroka tematyka w połączeniu z dosyć małą objętością publikacji (220 stron) sprawia, że wszystkie poruszone tematy scharakteryzowane zostały dosyć ogólnikowo. W efekcie, książkę tę można traktować jedynie jako wstęp do dalszego zgłębiania tematyki zarządzania magazynem.

Spis treści

Rozdział 1. Organizacja procesów magazynowych

 • Podstawowe etapy procesu magazynowania

Rozdział 2. Wydanie towaru do kolejnego ogniwa w łańcuchu, do sprzedaży lub na produkcję

 • Zasilenia produkcji w materiały
 • Kompletacja zamówienia sprzedaży

Rozdział 3. Organizacja składowania

 • Rozmieszczenie ładunków w obszarze magazynu

Rozdział 4. Proces przyjęcia dostawy do magazynu

 • Awizacje
 • Kontrola jakościowa
 • Szybkość przepływu informacji

Rozdział 5. Doskonal organizację, wdrażając Lean Manufacturing

 • LEAN – filozofia zarządzania
 • Poznaj podstawowe zasady odchudzonego myślenia
 • Zastosowanie lean manufacturing
 • Efekty wdrażania lean manufacturing
 • Zasady budowania systemu pomiarowego
 • Mierniki dla gniazda
 • Mierniki dla strumienia
 • Dobry za pierwszym razem (First Time Through)
 • Odpad

Rozdział 6. Kaizen – techniki zarządzania w przedsiębiorstwie

 • Czym jest kaizen
 • Podstawowe założenia koncepcyjne technik kaizen
 • W jaki sposób osiągnąć sukces w stosowaniu technik kaizen
 • Główne zasady systemu kaizen
 • Standaryzacja (standard operating procedure – sop)
 • 5S – pięć kroków w usprawnieniu zarządzania
 • MUDA – eliminacja strat
 • Wizualizacja (visual management)
 • Rola mistrza w technikach kaizen
 • Kierowanie zespołem i odpowiedzialność
 • Just-In-Time (JIT) – dokładnie na czas

Rozdział 7. Optymalne przywództwo w magazynie

 • 8 nawyków skutecznego menedżera logistyki

Rozdział 8. IT w służbie magazynu

 • Potrzeby branży okiem analityków
 • Przykładowe funkcje systemów WMS
 • Integracja WMS z innymi aplikacjami IT
 • Przegląd systemów WMS na polskim rynku
 • Przykładowe korzyści z WMS
 • Przyszłość systemów WMS

Rozdział 9. Raport: Mobilność w logistyce

 • Rynek urządzeń mobilnych
 • Rynek aplikacji mobilnych
 • Perspektywy rynku
 • Internet Rzeczy
 • IoT w Polsce
 • Plany firm
 • Zalety mobilności
 • Przyszłość mobilności
 • Przykłady rozwiązań

Rozdział 10. BHP w magazynie. Wymagania budowlane oraz BHP dla pomieszczeń magazynów

 • Rodzaje obiektów magazynowych
 • Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów zamkniętych
 • Warunki higienicznosanitarne
 • Utrzymanie stanu technicznego obiektu magazynowego

Rozdział 11. BHP w magazynie. Ogólne warunki bezpieczeństwa pożarowego

 • Główne źródła zagrożenia pożarowego
 • Urządzenia przeciwpożarowe w magazynie
 • Czynności i wymogi związane z ochroną przeciwpożarową w magazynie
 • Wymagania dotyczące wyjść ewakuacyjnych
 • Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • Zestaw tablic informacyjnych i ostrzegawczych

Rozdział 12. BHP w magazynie. Zasady bezpiecznego składowania

 • Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy składowaniu w magazynie
 • Dobór urządzeń do składowania
 • Wymagania dotyczące regałów
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń do składowania
 • Dopuszczalne obciążenie posadzek i stropów
 • Nieprawidłowości występujące podczas magazynowania
 • Okresowe sprawdzanie stanu technicznego

Rozdział 13. BHP w magazynie. Transport magazynowy

 • Ręczne prace transportowe
 • Analiza nieprawidłowości przy podnoszeniu i przenoszeniu ładunków
 • Rodzaje sprzętu pomocniczego do podnoszenia i przenoszenia ładunków
 • Wskazówki dla pracownika wykonującego prace transportowe

Rozdział 14. BHP w magazynie. Zmechanizowane prace magazynowe

 • Obowiązki pracodawcy związane ze zmechanizowanymi pracami w magazynie
 • Wózki jezdniowe z napędem silnikowym
 • Kwalifikacje i uprawnienia do obsługi magazynowych środków transportu

Gdzie kupić